Adnewyddu’r adeilad

Mae angen diweddaru’r tu mewn i Eglwys y Plwyf yn sylweddol. Wrth fynd ati i wneud hyn, mae Pwyllgor yr Eglwys hefyd yn bwriadu addasu’r adeilad i’w gwneud yn haws i’r cyhoedd ei ddefnyddio, gan nad oes neuadd na chanolfan bentref yn Llanelwy. Rydym yn gweithio’n agos gyda Chymdeithas Gymunedol Llanelwy a Chyngor Dinas Llanelwy i ddatblygu’r prosiect ac rydym yn ymgynghori’n eang.

Rydym yn gwneud cais am grant i ariannu’r prosiect, ac yn codi arian yn lleol hefyd.

Mae braslun o’r cynigion isod, ac ar yr hysbysfwrdd yn yr eglwys, sydd ar agor bob dydd. Mae bob amser yn bwysig clywed ymatebion i’r newidiadau arfaethedig – felly os hoffech roi sylwadau, anfonwch e-bost drwy fynd i’r adran ‘cysylltu â ni’, neu defnyddiwch y taflenni sylwadau ar yr hysbysfwrdd yng nghefn yr eglwys.

Rydym yn falch iawn o ddweud ein bod wedi penodi’r pensaer, Mr Graham Holland, o Graham Holland Associates (Knutsford a Rhuthun) i weithredu ar ein rhan.

Mae’r cynigion yn cynnwys gwastatáu’r llawr, gosod system wresogi o dan y llawr ac inswleiddio’r to. Yng nghornel dde-orllewinol yr eglwys, bydd toiledau, cegin ac ystafell dawel, a llawr mezzanine uwchben. Bydd gogwydd yr allor a chynllun y seddi’n newid hefyd.

Bydd y newidiadau, gobeithio, yn helpu i greu lle cynnes a chroesawgar nid dim ond ar gyfer gwasanaethau’r eglwys, ond hefyd i’r gymuned gyfan, a bydd modd cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau drwy gydol yr wythnos. Er enghraifft, gallai’r rhain gynnwys clwb cinio i bobl hŷn, grwpiau i rieni a’u plant, cyngherddau bach, arddangosfeydd a darlithoedd; yn wir, drwy gynnal arolwg yn ddiweddar, gan gynnwys anfon holiadur i bob eiddo preswyl yn Llanelwy, gwelsom beth oedd anghenion y gymuned a gobeithio y bydd y prosiect hwn yn helpu i ddiwallu’r rhain. Mae’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd, a’r gweithgareddau sydd ar y gweill, i’w gweld ar y wefan hon.

Darllenwch isod i weld pam mae angen y cyfleusterau a’r newidiadau ychwanegol.

Model 3D

Mae’r delweddau hyn yn dangos model wrth raddfa o gynllun arfaethedig yr eglwys ar ei newydd wedd. Mae’r model ffisegol yn rhoi persbectif gweledol a dehongliad clir i ni o luniau’r pensaer, ac yn caniatáu i ni ddeall y dyluniad strwythurol yn well.

Felly, pam mae angen y newidiadau a’r cyfleusterau newydd:

Yn gyntaf, mae’r cynlluniau wedi newid yn ddiweddar, a hefyd y delweddau o’r model 3D uchod. Trafodwyd y newidiadau yn ystod, ac yn dilyn, ymweliad y Canon Peter Moger â’r eglwys. Peter Moger yw Canon Bengantor Cadeirlan Caerefrog, a fo oedd cyn Swyddog Datblygu Addoli Cenedlaethol Eglwys Loegr. Cawsom gyngor ynghylch materion litwrgaidd ganddo fo a’n clerigwyr lleol o safbwynt y dyluniad.

Roedd gogwydd y seddau wedi’i drafod yn barod; yn y pen draw, penderfynwyd y dylent barhau i redeg o’r gorllewin i’r dwyrain, fel bo’r adeilad yn amlwg yn dal yn eglwys wrth i bobl gerdded i mewn iddo.

Bydd maint a siâp y gysegrfa yn newid ychydig a bydd yn awr yn ymestyn ychydig y tu hwnt i’r piler cyntaf o’r dwyrain ar yr ochrau gorllewinol a gogleddol, a bydd un gris ar ychydig o dro. O ganlyniad, bydd yr allor i’w gweld yn gymesur o’r ddau gorff, a bydd yn bosibl dathlu’r cymun yn y naill gorff neu’r llall, neu yn y ddau, gan ddibynnu ar faint y gynulleidfa.

Bydd y ffenestr ar yr ochr de-orllewinol, neu’r ffenestr gyntaf ar y dde wrth i chi ddod i mewn i’r eglwys, sydd â thema’n seiliedig ar ddŵr, yn lle addas i osod y bedyddfaen canoloesol.

 • Caiff y rhan honno o’r adeilad lle bydd y cyfleusterau newydd, a llawr mezzanine uwchben, yn cael ei wneud o bren, ac ni fydd yn tarfu ar yr adeileddau cerrig hanesyddol nac ar y nodweddion pensaernïol; yno, bydd cegin, toiledau a chawod, storfa, ac oriel uwchben gyda mynediad i bobl anabl. Pam mae angen yr holl newidiadau hyn?
  • Mae angen gosod cegin newydd sy’n cyrraedd y safonau priodol er mwyn caniatáu i’r eglwys gael ei defnyddio gan y gymuned ac er mwyn medru cynnig lluniaeth yn ystod gweithgareddau cymunedol e.e. sesiynau Llan Llanast, ‘Forget-Me-Not’ a chinio i bobl hŷ
  • Bydd ystafell dawel gyda mynediad hwylus ac uniongyrchol o’r prif ddrws, a bydd arwyddion clir yn cyfeirio pobl tuag ati. Bydd yr ystafell dawel hon yn sicrhau bod lle i weddïo, a myfyrio neu i gyfarfod os bydd prif gorff yr eglwys yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau cymunedol neu weithgareddau’r eglwys yn ystod y dydd, ac yn sicrhau y bydd lle sanctaidd ar gael bob amser.
  • Bydd dau doiled neillryw ac un toiled hygyrch ynghyd â chawod a lle i newid clytiau babanod, a bydd pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn yn gallu defnyddio’r rhain. Ond pam mae angen cawod? Mae’r eglwys wedi’i lleoli ar Daith Pererin Gogledd Cymru sy’n rhedeg o Ddinas Basin yn y dwyrain i Ynys Enlli yn y gorllewin (130 o filltiroedd), felly bydd lle i bererinion aros dros nos yn yr eglwys, a chyfleusterau iddynt ymolchi cyn iddynt ailgychwyn ar eu taith.
  • Bydd lifft grisiau i’r oriel uwchben er mwyn i bobl anabl fedru mwynhau’r arddangosfeydd a’r gweithdai a gaiff eu cynnal yno. Bydd hefyd yn lle delfrydol i arddangos arteffactau’n ymwneud â hanes a threftadaeth yr adeilad canoloesol hwn. Bydd yr oriel hefyd yn cael ei ddefnyddio fel lle ychwanegol pan gaiff digwyddiadau mawr eu cynnal.
  • Bydd pwrpas deublyg i’r festri gan y bydd yn bosibl ei defnyddio hefyd fel ystafell gyfarfod. Bydd gan yr ystafell ddrws allan.
  • Bydd system wresogi ecogyfeillgar ac effeithlon a fydd yn cynnwys system wresogi o dan y llawr i sicrhau y bydd yr adeilad yn gyfforddus i bawb; bydd modd addasu’r tymheredd yn y gwahanol rannau o’r adeilad i osgoi unrhyw wastraff diangen ac i leihau costau gwresogi.

Bydd ffôn a Wifi cyflym yn cael ei osod yn yr adeilad gan ei wneud yn fwy diogel. Bydd y rhyngrwyd hefyd yn caniatáu i ni ddefnyddio podlediadau ac ymgymryd â gweithgareddau sy’n boblogaidd iawn ymhlith yr hen a’r ifanc. Bydd modd defnyddio’r we hefyd mewn dosbarthiadau a chyrsiau ac i reoli’r gwres a’r system teledu cylch cyfyng o bell.

Drwy osod system goleuo newydd, byddwn yn gallu sicrhau bod yr eglwys yn fwy ‘gwyrdd’, gan leihau costau, a byddwn yn gallu addasu’r goleuadau yn y gwahanol rannau o’r eglwys i wella profiad y defnyddwyr.

Bydd system sain a chlywedol newydd yn cynnwys uchelseinyddion, a bydd modd addasu’r rhain yn ôl eu lleoliad, systemau dolen sain gwell, microffonau radio, a socedi ar gyfer dyfeisiau i-pod a Bluetooth, a fydd yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gweithgareddau i blant.

Dyma rydym yn gobeithio’i gyflawni, dyma’n huchelgais. Drwy ymroddiad, a gyda chymorth ein cynulleidfa, ein cymuned a phawb sy’n ein cefogni, gweddïwn y byddwn yn gallu gwireddu’n dyheadau a’n cynlluniau cyn bo hir.

Os ydych yn teimlo’ch bod yn gallu neu’n dymuno helpu mewn unrhyw ffordd, anfonwch eich sylwadau drwy’r e-bost i stasaphparishchurch@btinternet.com neu defnyddiwch y blwch ‘Cysylltu â ni’ ar y wefan.

Hefyd, mae’n bosibl helpu drwy roi ‘rhoddion ariannol’. Fel eglwys, nid ydym yn dueddol o sôn rhyw lawer am arian. Gall fod yn bwnc anghyfforddus, ac nid ydym am i neb deimlo dan bwysau. Fodd bynnag, mae cyfrannu’n rhan bwysig o fod yn ddisgybl, ac rydym yn credu mewn bod yn eglwys hael, sy’n rhoi sylw i anghenion y rhai sydd o’n cwmpas. Yn syml, mae cyfrannu’n rhan o fyw gyda’n gilydd fel cymuned.

Os ydych yn teimlo y gallech helpu drwy gyfrannu at y prosiect hwn, neu tuag at yr eglwys yn gyffredinol, yna ewch i’r adran ‘Rhoddion Ariannol’ (neu chwiliwch am ‘Rhoddion Ariannol) i gyfrannu ar-lein neu defnyddiwch unrhyw un o’r dulliau eraill o gyfrannu. Bydd unrhyw gyfraniad, beth bynnag ei faint, yn helpu i gynnal yr eglwys ganoloesol hanesyddol hon, fel lle sy’n cynnig croeso cynnes a chyfeillgarwch i bawb sy’n addoli yma, i’n cymuned, ac i bawb sy’n ymweld â ni.

GRANTIAU

Rydym yn ddiolchgar iawn i‘r Ymddiriedolaeth Eglwysi Cenedlaethol (www.nationalchurchestrust.org) sy’n cefnogi’r prosiect adnewyddu; rydym eisoes wedi cael Grant Datblygu Prosiect gwerth £7350 ganddynt a, drwy’r arian hwn, rydym wedi gallu bwrw ymlaen â’r gwaith cychwynol.

Cronfa Trawsnewid yr Eglwys yng Nghymru

Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi dyrannu cyllid, dros gyfnod dair blynedd, i ddatblygu’r eglwys. Cyllid o’r Gronfa Trawsnewid yw hwn, sef pot o arian sy’n cael ei ddefnyddio i roi newidiadau sylweddol ar waith yn Ardaloedd Cenhadu esgobaeth Llanelwy. Buom yn hynod ffodus i gael £15,000 o’r Gronfa hon, a bydd o gymorth mawr wrth i ni fwrw ymlaen â’n cynlluniau a’n cynigion i drawsnewid a gwella Eglwys y Plwyf, Llanelwy, yn unol â’r cynllun adnewyddu.