Hafan

DIWEDDARIAD CORONAVIRUS (29 Mawrth 2020)

Yn unol ag argymhellion diweddaraf yr Eglwys yng Nghymru ynghylch y Coronafirws; erbyn hyn mae’n amlwg mai’r iechyd a’r gwasanaeth iachaol sy’n cael eu gwasanaethu orau trwy gau adeiladau eglwysig. Felly mae’n rhaid cau pob adeilad eglwysig i’r cyhoedd nes bydd rhybudd pellach; mae hyn yn golygu na ddylai eglwysi fod yn agored i addoliad cyhoeddus na gweddi ar ei phen ei hun.

Byddwn yn parhau i bostio unrhyw ddiweddariadau pwysig ar y dudalen hon, a hefyd y darlleniadau dydd Sul trwy’r bwletin wythnosol.

Ymddiheurwn fod y rhain ar y tudalennau Saesneg yn unig ar hyn o bryd, ond gobeithiwn gynnwys fersiynau Cymraeg yma cyn gynted â phosibl.

Gweddïwch dros bawb yng nghymuned ein heglwys ac dros y byd ar yr adeg anodd hon – gan y byddwn yn parhau i weddïo drosoch. Os oes gennych bryderon bugeiliol penodol, gan gynnwys pryder am eraill, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni (gweler isod).

Yn unol â chanllawiau newydd yr Eglwys yng Nghymru, ni fydd unrhyw angladdau yn yr eglwys hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, a gohirir yr holl briodasau a drefnwyd tan 31 Gorffennaf 2020; bydd hyn hefyd yn cael ei ddiweddaru wrth i ganllawiau pellach ddod i law.

Cysylltiadau:

Fr Rex Matthias: 01745 584994 a 07393 639813

Y Parchg Sally Harper: 07919 986062

Neu – https://stasaphparishchurch.org.uk/contact-us

Croeso i wefan Eglwys y Plwyf, Llanelwy

Mae eglwys y plwyf yn gartref i gynulleidfa gyfeillgar yr Eglwys yng Nghymru, a hynny yng nghanol ein dinas fechan. Mae’r eglwys yn sefyll ers yr oesoedd canol, ac fe’i sancteiddiwyd drwy ganrifoedd o weddïo ac addoli. Dyma leoliad nifer o ddigwyddiadau o bwys i genedlaethau dirifedi o deuluoedd o Lanelwy a’r ardal gyfagos. Er bod ein cynulleidfa’n lleol, rydym yn croesawu ymwelwyr o bell ac agos. Ein nod yw gwasanaethu Duw yn ein bywydau bob dydd, ac amlygu cariad Crist i bawb.

St. Asaph parish church

Ymunwch â ni yn unrhyw un o’n gwasanaethau neu yn ein gweithgareddau eraill, neu mae croeso i chi alw heibio yn eich amser eich hun, gan fod yr eglwys ar agor yn ystod golau dydd, bob dydd.

Rydym yn arbennig o awyddus i weld yr eglwys yn cael ei hystyried yn ganolfan gymunedol – felly os ydych yn chwilio am le i gynnal cyfarfod, cyngerdd neu ryw weithgaredd arall, cysylltwch â wardeniaid yr eglwys neu’r clerigwyr. At y diben hwn, rydym wrthi’n gweithio ar gynlluniau i adnewyddu’r tu mewn i’r eglwys yn sylweddol er mwyn creu cyfleusterau gwell i’r gymuned. Os ydych am ddysgu rhagor am y gwaith adnewyddu hwn, ewch i’r tudalennau Adnewyddu ar ein gwefan.

Mae ein heglwys ni a’r gadeirlan yn rhan o Ardal Genhadu Elwy yr Eglwys yng Nghymru.

end of term service for ysgol esgob morgan

Mae pawb sy’n cerdded drwy ein drysau’n bwysig i ni, a byddwn yn estyn croeso cynnes i bawb. Rydym yn eich gwahodd i ddod draw i’r eglwys, i ymuno â ni wrth i ni addoli a derbyn gair Duw.

west window in the south nave